Основні принципи виховної роботи

Розвиток будь-якої держави залежить від системи виховання, яка створена в ній. «Чим досконаліше виховання – тим щасливіші народи». Мірою розвитку суспільства завжди був рівень культури, духовної сутності людини, а «зневага до виховання є загибеллю людей, родин, держав і всього світу», - говорив Ян Амос Коменський.

Пам’ятаючи слова видатного педагога Василя Сухомлинського «Знання без виховання – меч в руках божевільного», колектив коледжу  творчо підходить до організації виховної роботи зі студентами коледжу.

В основу діяльності колективу коледжу з виховання студентів покладені нормативні документи, що стосуються студентського життя та виховної роботи, а саме: Загальна декларація прав людини, Конституція України, Укази Президента України, Закони України, Концепція національно-патріотичного виховання молоді та інші директивні документи.

Метою виховної діяльності є надання майбутнім фахівцям основоположних цінностей, ідей і переконань стосовно  української  державності та національної ідеї, формування активної громадської і особистої позиції молоді у становленні міцної і авторитетної держави, духовно збагаченої, інтелектуально розвиненої і активної особистості сформованої як громадянин, патріот, висококваліфікований фахівець і сім’янин.

Основними формами виховної роботи зі студентами коледжу є:

 • виховання під час навчальних занять та кураторських годин;
 • позаудиторна та індивідуальна робота;
 • заняття в спортивних секціях, творчих  колективах, клубах за інтересами;
 • участь у підготовці та проведенні конкурсів, свят, тематичних вечорів, зльотів;
 • робота  в органі студентського самоврядування;
 • виховна робота в гуртожитках.

Виховання студентської молоді здійснюється за такими напрямами:

 • національно-патріотичне виховання;

 • адаптація студентів нового набору;

 • інтелектуально-духовне виховання;

 • превентивне та правове виховання;

 • морально-етичне виховання;

 • екологічне виховання;

 • художньо-естетичне виховання;

 • трудове виховання;

 • сімейно-родинне виховання;

 • профорієнтаційне виховання;

 • фізично-оздоровче виховання.

Основні завдання виховної роботи:

 • забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості в Україні відповідно до її інтересів та можливостей;

 • виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки - Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь;

 • сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування духовних та культурних надбань українського народу;

 • формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української Держави, рідної землі родини, гордості за минуле і сучасне на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини;

 • формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови як духовного коду нації;

 • відновлення і вшанування національної пам’яті;

 • ствердження принципів загальнолюдської моралі – правди, справедливості, милосердя, патріотизму, доброти та інших доброзичливостей;

 • формування психологічної та фізичної готовності молоді до виконання громадського та конституційного обов’язку щодо відстоювання національних інтересів та незалежності держави, підвищення престижу і розвиток мотивації молоді до державної та військової служби;

 • відродження та розвиток українського козацтва як важливої громадської сили військово-патріотичного виховання молоді;

 • забезпечення повноцінного розвитку молоді, охорона і зміцнення її фізичного, психологічного та духовного здоров’я;

 • виховання у студентів бережливого та економного  ставлення до державного майна;

 • забезпечення високої  художньо-естетичної культури, розвиток естетичних потреб та почуттів;

 • вироблення екологічної культури, розуміння необхідності гармонії її відносин із природою;

 • забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, людей похилого віку, турбота про молодших та людей з особливими потребами;

 • формування у студентів потреби вести здоровий спосіб життя, позбуватися шкідливих звичок.

Поряд з освітнім процесом, виховання студентів відбувається і в позааудиторний час, через гуртки художньої самодіяльності, студентські клуби за інтересами, бібліотеку, спортивний клуб, орган студентського самоврядування. Особливістю цього напрямку виховної роботи є його планомірний і змістовний характер організації виховних заходів. Саме через них розвивається духовність, художньо-естетична культура, реалізуються творчі можливості студентів.

План виховної роботи коледжу 2023-2024

Звіт з виховної роботи за 2022-2023

Інформаційні матеріали щодо організації виховного процесу

План роботи практичного психолога 2023-2024

План роботи бібліотеки 2023-2024