Тонконоженко Леся Юріївна 

в.о. директора коледжу, викладач (спеціаліст вищої категорії) 


Випускниця Київського геологорозвідувального технікуму (1999) за спеціальністю «Комп’ютерна обробка геофізичної інформації» та Київського національного університет імені Тараса Шевченка (2006) за спеціальністю «Геофізика».

Здобула у 2022 році другу вищу освіту  в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя за спеціальністю «Географія».

Працювала в Київській геофізичній розвідувальній експедиції на посаді техніка – геофізика (1999-2004).

Початок роботи в коледжі з 2006 року на різних посадах від лаборанта, викладача, завідувача лабораторії, голови профбюро, в.о. директора.

Викладає навчальні дисципліни: Комп’ютерна обробка геофізичної інформації. Сейсморозвідка. Комплексування геофізичних методів. Основи геофізики. Радіоекологія.

Підвищення кваліфікації:
- Стажування з геофізики на кафедрі геофізики Навчально-наукового інституту «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, довідка № 049-12-591 від 31.10.2019.

-Національна Академія педагогічних наук, ДЗВО "Університет менеджменту освіти", Центральний інститут післядипломної освіти за програмою підвищення кваліфікації "Менеджмент соціально-педагогічного супроводу діяльності закладів фахової передвищої освіти". Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/0406-23 від 02.06.2023. 

Сфера наукових інтересів: освіта, педагогіка, науки про Землю.

Найчук Людмила Ігорівна

заступник директора з навчальної роботи, викладач-методист


Закінчила Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка у 1986 році за спеціальністю «Геофізичні методи пошуку та розвідки родовищ корисних копалин» та у 2001 році Київський інститут «Слов’янський університет» за спеціальністю «Облік і аудит».

Працює в коледжі з 1997 року на посадах викладача, головного бухгалтера та з 2015 року заступник директора з навчальної роботи.

Викладає навчальні дисципліни: «Економіка та організація геологорозвідувальних робіт», «Економіка підприємств», «Основи менеджменту та маркетингу».

Підвищення кваліфікації:
- Національна Академія педагогічних наук, ДЗВО "Університет менеджменту освіти", Центральний інститут післядипломної освіти за програмою підвищення кваліфікації "Менеджмент соціально-педагогічного супроводу діяльності закладів фахової передвищої освіти".  Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/0396-23 від 02.06.2023

Сфера наукових інтересів: освіта, психологія, педагогіка, науки про Землю, економіка, маркетинг, менеджмент.

Войновська Тетяна Миколаївна

заступник директора з виховної роботи, викладач (спеціаліст вищої категорії)


Закінчила Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г.Сковороди у 2004 році за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія» та у 2016 році Приватний вищий навчальний заклад «Університет новітніх технологій» за спеціальністю «Фінанси і кредит».

Працює в коледжі з 2011 року на посадах викладача, а з 2016 року заступник директора з виховної роботи.

Викладає навчальні дисципліни: Культурологія. Економічна теорія. Основи правознавства.

Підвищення кваліфікації:
• стажування на кафедрі  етики, естетики та культорології філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка, довідка №041-12/26 від  03.03.2023.

Національна Академія педагогічних наук, ДЗВО "Університет менеджменту освіти", Центральний інститут післядипломної освіти за програмою підвищення кваліфікації "Менеджмент соціально-педагогічного супроводу діяльності закладів фахової передвищої освіти".  Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/0395-23 від 02.06.2023. 

Сфера наукових інтересів: освіта, психологія, педагогіка.

Коваль Людмила Василівна

заступник директора з адміністративно-господарської роботи


Закінчила у 1978 році Черкаське професійно-торгове училище та у 1981 році Одеський фінансовий технікум за спеціальністю “Бюджетний облік”, кваліфікація бухгалтер-фінансист.

Починаючи з 1981 по 2006 роки працювала в організаціях Шполянського району Черкаської області за спеціальністю.

У 2006-2020 роках робота в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, а починаючи з грудня 2020 року у ВСП «Фаховий коледж геологорозвідувальних технологій КНУ імені Тараса Шевченка» на посаді заступника директора з адміністративно-господарської роботи.

Сфера наукових інтересів: економіка, бухгалтерський облік, аудит.

Дубчак Євген Сергійович

завідувач природничо-технічного відділення, викладач (спеціаліст вищої категорії)


Випускник Київського геологорозвідувального технікуму (1974), Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка (1981) за спеціальністю "Геофізичні методи пошуку та розвідки родовищ корисних копалин".

Працює в коледжі з 1974 року на посадах лаборанта, викладача, заступника директора, завідувача відділеннями. Студенти цінують його принциповість.

Викладає навчальні дисципліни: Загальний курс польової геофізики. Ядерна геофізична розвідка.  Геологорозвідувальна апаратура та устаткування на автомобілях і всюдиходах.

Підвищення кваліфікації:
• стажування з геофізики  в Інституті геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, довідка № 01-9-557 від 16.12.2021.

Національна Академія педагогічних наук, ДЗВО "Університет менеджменту освіти", Центральний інститут післядипломної освіти за програмою підвищення кваліфікації "Менеджмент соціально-педагогічного супроводу діяльності закладів фахової передвищої освіти".  Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/0410-23 від 02.06.2023. 

Сфера наукових інтересів: освіта, психологія, педагогіка, науки про Землю.

Сутулова Леся Володимирівна

завідувач геологорозвідувального відділення, викладач (спеціаліст першої категорії)


Закінчила у 1988 Київський будівельний технікум та у 2012 році Міжрегіональну Академію управління персоналом за спеціальністю “Управління персоналом та економіка праці”, кваліфікація спеціаліст з управління персоналом та економіки праці.

Починаючи з 1988 по 2006 роки працювала за спеціальністю в будівельних організаціях міста Києва.

У ВСП «Фаховий коледж геологорозвідувальних технологій КНУ імені Тараса Шевченка» працює з 2007 року на посадах секретаря, методиста, завідувача відділенням та викладача професійних дисциплін.

Викладає навчальні дисципліни: Економіка підприємств. Основи менеджменту та маркетингу. Організація та планування підприємств.

Підвищення кваліфікації:
- ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»,  Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів за програмою «Організація педагогічної та навчально-методичної  роботи у закладі освіти», свідоцтво про підвищення кваліфікації  № ПК 01597997/01895 від 08.11.2019. 

Національна Академія педагогічних наук, ДЗВО "Університет менеджменту освіти", Центральний інститут післядипломної освіти за програмою підвищення кваліфікації "Менеджмент соціально-педагогічного супроводу діяльності закладів фахової передвищої освіти".  Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/0445-23 від 02.06.2023. 

Сфера наукових інтересів: освіта, педагогіка, економіка, бухгалтерський облік, аудит.

Остроух Оксана Анатоліївна

в.о. голови профбюро,  кандидат геологічних наук, викладач-методист (спеціаліст вищої категорії)


Випускниця Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2008, 2010) за спеціальністю «Геологія», спеціалізація «Гідрогеологія». У 2016 році захистила дисертаційну роботу на тему: «Закономірності змін хімічного складу ґрунтових вод Чоп-Мукачівського басейну» та здобула науковий ступінь кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.06 «Гідрогеологія». Є автором понад 25 друкованих праць, у фахових виданнях напрямку «Геологія» ВАК України та інших фахових виданнях, що індексуються у наукометричних базах Web of Science та Scopus. Бере участь у міжнародних наукових та науково-практичних конференціях. Автор програм та робочих програм навчальних дисциплін «Аналітична хімія», «Фізико-хімічний аналіз», «Методи вимірювання параметрів навколишнього природного середовища», навчально-методичного посібника з «Хімічного аналізу», методичних рекомендацій до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Фізико-хімічний аналіз».

У коледжі працює з 2015 року на посаді провідного інженера, а з 2017 року – завідувача лабораторії методів вимірювання параметрів навколишнього середовища та викладачки професійних дисциплін. У 2021 році присвоєне педагогічне звання «викладач-методист».

Викладає навчальні дисципліни: Аналітична хімія. Фізико-хімічний аналіз. Методи вимірювання параметрів навколишнього природного середовища. Гідрогеохімія.

Підвищення кваліфікації: 

-стажування у відділі геоінформаційних систем та цифрового картографування ДНВП "Картографія".

-Національна Академія педагогічних наук, ДЗВО "Університет менеджменту освіти", Центральний інститут післядипломної освіти за  програмою підвищення кваліфікації "Менеджмент соціально-педагогічного супроводу діяльності закладів фахової передвищої освіти". Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/0399-23 від 02.06.2023.  

Сфера наукових інтересів: геологія, гідрогеологія, екологія, викладання природничих дисциплін, геоінформаційні системи.