Навчально-методична робота коледжу – це цілеспрямована діяльність 

щодо забезпечення психолого-педагогічної та методичної підготовки викладачів

з метою підвищення ефективності їх освітньої діяльності. 

Основна методична проблема

«Розвиток фахової компетентності викладачів і студентів в умовах змішаного навчання в контексті оновлення вимог ринку праці».

Принципи навчально-методичної роботи:

• актуальність, цінність, новизна;
• науковість навчально-методичної роботи;
• системність і комплексність навчально-методичної роботи;
• послідовність і безперервність навчально-методичної роботи;
• індивідуальний підхід до учасників освітнього процесу;
• спрямованість і мотивація до самоосвіти й саморозвитку;
• оперативність, гнучкість, мобільність.

До структурних органів навчально-методичної роботи коледжу входятьпедагогічна рада; методична рада;  навчально-методична комісія; циклові комісії; методичне об`єднання класних керівників.

Координуючим органом виконання навчально-методичної роботи в коледжі є методична рада, яка розглядає найбільш важливі питання вдосконалення методичної та навчально-виховної роботи, впровадження інноваційних технологій і прогресивних форм організації навчання в освітній процес, контролю й координації роботи циклових комісій, розробки заходів з підвищення професійної майстерності викладачів тощо.

До складу методичної ради входять:  голова методичної ради (заступник директора з навчальної роботи), заступник директора коледжу з виховної роботи, завідувачі відділеннями, завідувач навчально-методичної лабораторії, завідувач навчально-методичного кабінету, голови циклових комісій, секретар методичної ради (методист коледжу).

Основними завданнями функціонування методичної ради є:

• окреслення основних напрямів і шляхів удосконалення навчально-методичної роботи коледжу на навчальний рік;
• координування роботи циклових комісій коледжу;
• сприяння вивченню, апробації та впровадженню освітніх технологій та інноваційних методик в освітній процес коледжу;
• винесення на розгляд та схвалення навчально-методичних матеріалів (підручників, посібників, методичних рекомендацій та вказівок щодо проведення занять) для їх подальшого практичного застосування в коледжі;
• мотивація, створення умов для безперервного фахового підвищення кваліфікації, вияву творчого потенціалу та розвитку педагогічної компетентності викладачів і майстрів виробничого навчання коледжу;
• відпрацювання єдиної системи розробки та оформлення навчально-методичних комплексів дисциплін/предметів, передбачених освітньо-професійними програмами підготовки та навчальними планами, за якими здійснюється підготовка здобувачів освіти тощо.

З метою підвищення професійної майстерності викладачів в коледжі використовуються різноманітні форми навчально-методичної роботи:

1) Постійно діючі:
групові форми навчально-методичної роботи (методична рада, навчально-методична комісія, циклові комісії, методичні об'єднання класних керівників;
колективні форми навчально-методичної роботи (теоретичні семінари, педагогічні читання, методичні оперативні наради, виставки) ;
індивідуальні форми навчально-методичної роботи (консультації, стажування, самоосвіта та ін.)

2) Епізодичні форми навчально-методичної роботи забезпечують якість проведення в коледжі днів творчості, методичних виставок, презентацій творчих  робіт, конкурсів фахової майстерності викладачів тощо.

Види навчально-методичної роботи:
а) круглі столи, семінари викладачів щодо проблем реалізації концепції неперервної професійної освіти, інноваційної освітньої підготовки фахівців та співпраці із роботодавцями з питань працевлаштування випускників;
б) засідання педагогічних працівників коледжу (методичні об'єднання класних керівників, навчально-методична комісія, циклові комісії), де обговорюють стан і проблеми освітнього процесу в закладі освіти  та окреслюють альтернативні шляхи їх вирішення;
в) засідання педагогічної ради та методичної ради коледжу, на яких детально аналізують стан і рівень професійної підготовки здобувачів освіти, обговорюють і затверджують перспективний план роботи та розвитку закладу освіти;
г) методичні семінари, які сприяють формуванню, накопиченню, виявленню, вивченню, узагальненню та поширенню перспективного педагогічного досвіду викладачів та майстрів виробничого навчання в освітньому процесі;
д) індивідуальні та групові консультації  із завідувачами лабораторій та відділень, викладачами з питань забезпечення якості освітньої діяльності.

Моніторинг виконання навчально-методичної роботи в коледжі здійснюється шляхом:

• заслуховування звітів навчально-методичної роботи на педагогічній  раді;
• заслуховування звітів голів циклових комісій на методичній раді;
• звітування  про підвищення кваліфікації (стажування) та про діяльність викладачів (навчальна, методична, виховна, організаційна та інші види робіт) перед цикловими комісіями.