Лабораторія інформаційного забезпечення та електронного документообігу (навчальна частина)

Лабораторія інформаційного забезпечення та електронного документообігу (Навчальна частина) виконує функції з планування та організації освітнього процесу, здійснює облік та звітність, контроль за якістю та ефективністю освітнього процесу.

Основні завдання: 

 • Розробка сумісно з цикловими комісіями робочих навчальних планів за спеціальностями та освітньо-професійними програмами.
 • Складання графіка навчального процесу (теоретичне навчання, семестровий контроль, навчальні і виробничі практики, канікули) доведення до відома відділень, циклових комісій та контроль за його виконанням.
 • Планування кількості груп та ведення обліку студентів по курсах, спеціальностях, відділеннях.
 • Участь у складанні проєкту штатного розпису педагогічних та науково-педагогічних працівників.
 • Планування педагогічного навантаження на навчальний рік педагогічним та науково-педагогічним працівникам коледжу та контроль за його виконанням.
 • Складання розкладу навчальних занять, доведення до відома відділень, викладачів та контроль за його виконанням.
 • Облік погодинної оплати праці викладачів та контроль за звітністю з цього питання.
 • Систематичне інформування про нові положення, інструкції та інші директивні вказівки з організації навчальної роботи.
 • Участь у роботі комісій відповідно до наказів коледжу.
 • Контроль за виконанням робочих навчальних планів.
 • Оперативний контроль за виконанням наказів, розпоряджень та заходів, які стосуються організації освітнього процесу.
 • Контроль стану журналів навчальних занять.
 • Аналіз та узагальнення даних з навчальної роботи і кадрового забезпечення освітнього процесу на підставі щорічних звітів голів ЦК.
 • Облік роботи штатних викладачів та викладачів-сумісників коледжу.
 • Організація та контроль оформлення випускної документації,  замовлення дипломів фахових молодших бакалаврів, заповнення  додатків до дипломів.
 • Збір, обробка та складання зведених статистичних даних стосовно семестрової та річної успішності студентів по курсах, спеціальностях та відділеннях.

Івасенко Наталія Михайлівна

завідувач лабораторії, викладач (спеціаліст вищої категорії)


Випускниця Київського геологорозвідувального технікуму (2002) за спеціальністю "Пошук та розвідка родовищ корисних копалин геофізичними методами». У 2013 році закінчила Міжрегіональну академію управління персоналом за спеціальністю «Менеджмент» та отримала кваліфікацію бакалавра з менеджменту. У 2015 році отримала ступінь магістра за напрямом підготовки «Менеджмент організацій» у Міжрегіональній Академії управління персоналом.

З 2002 року працює в коледжі на різних посадах від лаборанта, методиста, завідувачки лабораторії та викладача.

Викладає навчальні дисципліни: Економіка та організація геологорозвідувальних робіт.

Підвищення кваліфікації: -

ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів за програмою "Педагогіка вищої школи", свідоцтво підвищення кваліфікації № ПК01597997/01896-19, № 654 від 27.07.2019.

-НМЦ МОН України, онлайн-майстерня  для педагогів "Створюємо електронні освітні ресурси". Сертифікат про участь від 24.05.2023.

-Національна Академія педагогічних наук, ДЗВО "Університет менеджменту освіти", Центральний інститут післядипломної освіти за  програмою підвищення кваліфікації "Менеджмент соціально-педагогічного супроводу діяльності закладів фахової передвищої освіти".  Свідоцтво про підвищення кваліфікації  СП 35830447/0397-23 від 02.06.2023.  

Сфера наукових інтересів: освіта, педагогіка, комп’ютерні науки, економіка, методика викладання економічних дисциплін тощо.

Кондратьєва Галина Григорівна

методист коледжу, викладач (спеціаліст вищої категорії)


Випускниця Київського геологорозвідувального технікуму (1993) за спеціальністю «Економіка і планування геологорозвідувальних робіт»  та Приватного акціонерного товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» (2008) за спеціальністю «Облік і аудит».

Працює в коледжі з 1989 року на різних посадах від секретаря, завідувача лабораторії, методиста та викладача професійних дисциплін.

Викладає навчальні дисципліни: Менеджмент туризму.

Підвищення кваліфікації: - ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів за програмою "Організація педагогічної та навчально-методичної роботи у ВНЗ", свідоцтво підвищення кваліфікації № ПК01597997/01502-19, № 1502 від 01.03.2019.

-Національна Академія педагогічних наук, ДЗВО "Університет менеджменту освіти", Центральний інститут післядипломної освіти за  програмою підвищення кваліфікації "Менеджмент соціально-педагогічного супроводу діяльності закладів фахової передвищої освіти".  Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/0412-23 від 02.06.2023.  

Сфера наукових інтересів: освіта, педагогіка, психологія, туризм.