Особливості проведення навчальних занять у 2023/2024 навчальному році

Особливості проведення навчальних занять у 2023/2024 навчальному році

Особливості проведення навчальних занять у 2023/2024 навчальному році

Керуючись частиною третьою статті 2 Закону України «Про вищу освіту», Законами України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», «Про правовий режим воєнного стану», «Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану», «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»», Постановою Кабінету Міністрів України від 27 06.2023 р. № 651 «Про відміну на всій території України карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», наказом МВС України «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту», «Положенням про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти» (затверджене наказом МОН України від 26.12.2017 за № 1669), наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року за №309 (із змінами) «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією» і Статутом Університету ухвалено рішення (наказ ректора № 609-32 від 23.08.2023 р.):

1. Встановити, що кількість учасників освітнього процесу та інших працівників (за усіма напрямами діяльності Університету), що одночасно перебувають у навчальному корпусі, не може перевищувати розрахункової місткості споруд цивільного захисту, що можуть бути використані для укриття учасників освітнього процесу в разі увімкнення сигналу «Повітряна тривога» або інших відповідних сигналів оповіщення. Якщо потужності споруд цивільного захисту є недостатніми для укриття усіх учасників освітнього процесу, то освітній процес може бути організований шляхом розподілу навчального часу в межах годин (змін) впродовж дня, годин (змін) і днів впродовж тижня, годин (змін), днів та тижнів впродовж місяця або семестру тощо.

2. Встановити, що у 2023/2024 навчальному році за денною формою навчання:

- навчальні заняття в Українському фізико-математичному ліцеї КНУ імені Тараса Шевченка проводяться очно, в приміщеннях ліцею. За бажанням батьків можуть бути організовані групи із змішаною формою навчання;

- навчальні заняття за програмами фахової передвищої освіти у ВСП "Оптико-механічний фаховий коледж Київського національного університету імені Тараса Шевченка", в якому відсутні укриття, здійснюються дистанційно із використанням інформаційно-комунікаційних технологій;

- навчальні заняття за програмами фахової передвищої освіти у ВСП "Фаховий коледж геологорозвідувальних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка" проводяться очно, в приміщеннях коледжу, з використанням інформаційно-комунікаційних технологій для окремих видів занять, при цьому кількість осіб (здобувачів освіти, педагогічних, адміністративних і технічних працівників), які одночасно знаходяться в приміщеннях коледжу, не повинна перевищувати максимальної розрахункової кількості осіб в укритті корпусів коледжу;

- навчальні заняття за програмами підготовки іноземних громадян до вступу до ЗВО України у підготовчому відділенні для іноземних громадян здійснюються дистанційно із використанням інформаційно-комунікаційних технологій;

- навчальні заняття за програмами підготовки громадян України до вступу до ЗВО України у підготовчому відділенні для громадян України здійснюються дистанційно із використанням інформаційно-комунікаційних технологій;

- навчальні заняття за програмами вищої освіти в Інституті Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбуватимуться очно (в приміщеннях інституту). Зміни до форми проведення занять погоджуються із Управлінням державної охорони України;

- навчальні заняття за програмами вищої освіти у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка з військово-спеціальної та військово-професійної складових освітньо-професійних програм проводяться очно, в приміщеннях інституту та корпусу механіко-математичного факультету, а лекційні та семінарські заняття з інших складових освітніх програм можуть, у випадку недостатньої місткості доступних укриттів, проводитися з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Зміни до форми проведення занять погоджуються із департаментом вищої освіти і науки Міністерства оборони України;

- за освітніми програмами всіх рівнів вищої освіти денної форми навчання в навчально-наукових інститутах і факультетах Університету проводяться очно, в навчальних корпусах університету. 

З метою дотримання вимог безпеки допускається проведення окремих видів занять (лекції, семінарські, консультації) з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, при цьому кількість осіб (здобувачів освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників, навчально-допоміжного, адміністративного і технічного персоналу) які одночасно знаходяться в приміщеннях відповідного корпусу не повинна перевищувати максимальної розрахункової кількості осіб у доступних (розташованих в корпусі та/або на відстані не більш як 100 м) укриттях.

Формат проведення навчальних занять у першому семестрі 2023/2024 навчального року за підрозділами:


3. Встановити, що при проведенні занять з використанням інформаційно-комунікаційних технологій кожен учасник освітнього процесу (здобувач освіти, педагогічний, науково-педагогічний та інші працівники), який бере участь у навчальних заняттях, перебуваючи поза межами навчальних корпусів Університету, має самостійно визначити робоче місце та, відповідно, несе відповідальність за забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на обраному ним робочому місці.

4. Встановити, що всі заходи підсумкового (семестрового) оцінювання і підсумкової атестації за денною формою навчання здійснюються очно, в навчальних корпусах університету.

5. Керівникам структурних підрозділів:

5.1 Щомісяця, не пізніше як за три робочі дні до початку наступного місяця, доводити до відома учасників освітнього процесу розпорядження про планування форм проведення навчальних занять на наступний період, у якому визначати переліки занять (видів робіт, освітніх компонентів), які проводяться очно у приміщеннях університету і які проводяться дистанційно (з використанням інформаційно-комунікаційних технологій). Деталізація освітніх програм, курсів, освітніх компонентів, видів робіт, занять тощо у розпорядженні має бути на рівні, який забезпечує однозначне розуміння усіма учасниками освітнього процесу.

При підготовці розпорядження про планування форм проведення навчальних занять керівники структурних підрозділів керуються:

- необхідністю забезпечення досягнення здобувачами освіти результатів навчання, визначених затвердженими в установленому порядку освітніми програмами і робочими програмами навчальних дисциплін, включених до індивідуальних навчальних планів на відповідний семестр 2023/2024 навчального року;

- інформацією про кількість здобувачів освіти, які мають одночасно опановувати кожен освітній компонент;

- інформацією про кількість працівників університету, які одночасно перебувають у відповідному навчальному корпусі;

- визначеною в акті оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття (укладеним на виконання пунктів 2-4 наказу від 09.08.2023 р. за №603-32) інформацією щодо площі і об’єму укриття в навчальному корпусі (з розрахунку не менш як 0,5 кв. м та 1,5 куб. м на одного переховуваного – п.2.2. ДБН В.2.2.5-97 «Захисні споруди цивільної оборони») та обладнання приміщень, які використовуються як укриття;

- кількістю здобувачів, які потребують поселення у гуртожитку при проведенні занять у приміщеннях університету і визначеною у акті оцінки об’єкту (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття, інформацією щодо площі, об’єму і обладнання укриття в гуртожитку;

5.2 Забезпечити безумовне переривання освітнього процесу, що здійснюється в навчальному корпусі (приміщенні) факультету (інституту, коледжу, ліцею, відділення), у разі увімкнення сигналу «Повітряна тривога» або інших відповідних сигналів оповіщення. Учасники освітнього процесу повинні організовано прослідувати до споруд цивільного захисту і перебувати в них до скасування сигналу. За можливості, повністю або частково продовжити освітній процес в укритті. Після скасування сигналу (відбою) повернутись до приміщення закладу освіти та продовжити виконання розкладу занять з урахуванням необхідного корегування.

5.3 Забезпечувати постійну технічну готовність споруд цивільного захисту для укриття учасників освітнього процесу, провести необхідні підготовчі роботи з урахуванням законодавства.

5.4 Попередити всіх учасників освітнього процесу про необхідність неухильного дотримання вимог Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
 (https://knu.ua/pdfs/official/Polozhennia-pro-organizatsiyu-osvitniogo-procesu-11_04_2022-with-change...) у тому числі при проведенні занять у дистанційній формі (з використанням інформаційно-комунікаційних технологій) – пункту 4.7. цього Положення.

5.5 Створити умови для проведення здобувачами освіти експериментальних досліджень, необхідних для виконання кваліфікаційних робіт і успішного завершення навчання за освітніми програмами.

5.6 Довести зміст цього наказу, скориговані розклади і навчальні плани до відома співробітників і здобувачів освіти

6. Встановити, що вказані у цьому наказі правила планування навчальних занять можуть бути змінені при скасуванні воєнного стану на території України, або при визнаній ЦОВВ України зміні безпекової ситуації в місті Києві.

25.08.2023

Новини