Про особливості проведення навчальних занять у період з 04.04.2022 року

Про особливості проведення навчальних занять у період з 04.04.2022 року
Керуючись частиною третьою статті 2 Закону України «Про вищу освіту», законами України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»,  «Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану», «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»» і Статутом Університету, з метою мінімізації ризиків для життя і здоров’я здобувачів освіти і всіх категорій працівників Університету і  урахуванням листів МОН України «Про завершення навчального року» від 10.03.2022 р. за №1/3417-22 і «Про надання інформації» від 15.03.2022 р. за № 1/3463-22  прийнято рішення (Наказ № 151-32):


1. Відновити навчальні заняття ІІ семестру 2021/2022 навчального року :
- за ступеневими освітніми програмами всіх рівнів освіти - з 04 квітня 2022 року;
- програмами підготовки до вступу до ЗВО, програмами підвищення кваліфікації та іншими програмами в межах освітнього рівня – з 02 квітня 2022 року.
Визначити, що до завершення 2021/2022 навчального року заняття проводяться дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

2. Встановити що кожен задіяний в освітньому процесі працівник (педагогічний, науково-педагогічний та інші працівники) Університету, робота якого відбувається у дистанційному режимі, має самостійно визначити робоче місце та, відповідно, несе відповідальність за забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на обраному ним робочому місці, у тому числі за межами території України.

3. Встановити, що:
- у ІІ семестрі 2021/2022 навчального року вимоги положень «Про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії», «Про організацію освітнього процесу», «Про систему виявлення та запобігання академічному плагіату» щодо термінів підготовки кваліфікаційних робіт, їх подачі на перевірку виконуються суто за можливості;
- у 2021/2022 і 2022/2023 навчальних роках вимоги законодавства і положення «Про організацію освітнього процесу» щодо річного навчального навантаження здобувачів освіти у кредитах ЄКТС і кількості годин навчальних занять на тиждень виконуються суто за можливості.
4. Дозволити вченим (педагогічним) радам структурних підрозділів із урахуванням специфіки спеціальностей при неухильному дотриманні вимог чинних стандартів затвердити на 2021/2022 навчальний рік особливі умови проведення заходів підсумкової атестації і вимоги до форми виконання кваліфікаційних робіт.

5. Директорам навчально-наукових інститутів, деканам факультетів, директору ІПО, директорам коледжів і ліцею, завідувачам підготовчих відділень, за участі завідувачів кафедр і гарантів освітніх програм:
- ініціювати надання академічної відпустки на академічний рік з відповідних підстав для здобувачів освіти, які з об’єктивних причин не можуть взяти участь в освітньому процесі у квітні-червні 2022 року;
- науково-педагогічним працівникам, які з об’єктивних причин не можуть взяти участь в освітньому процесі, надати, за їх бажанням, відпустку (із збереженням або без збереження заробітної плати);
- забезпечити виконання навчального навантаження працівників, які взяли відпустку (або для яких визначено простій) шляхом перерозподілу навчального навантаження.
6. Директорам навчально-наукових інститутів, деканам факультетів, директору ІПО, директорам коледжів і ліцею, завідувачам підготовчих відділень, за участі вчених (педагогічних) рад, науково-методичних (циклових) комісій, завідувачів кафедр і гарантів освітніх програм:
- внести до розкладів занять (за необхідності – до робочих/оперативних навчальних планів ІІ семестру 2021/2022 навчального року) зміни, необхідні для завершення викладання передбачених навчальними планами на поточний семестр освітніх компонентів (дисциплін, практик тощо), у тому числі шляхом посилення ролі самостійної роботи студентів та консультацій;
- розробити, у випадку неможливості виконання частини завдань у поточному семестрі (крім випускних курсів), пропозиції щодо перенесення відповідних освітніх компонентів на наступний, 2022/2023 навчальний рік і подати на затвердження скориговані відповідним чином робочі (оперативні навчальні плани);
- забезпечити проведення планових заходів семестрового контролю другого семестру 2021/2022 н.р. та запланованих на травень-червень 2022 року заходів підсумкової атестації із дотриманням правил і вимог, передбачених Тимчасовим порядком проведення заліково-екзаменаційної сесії та підсумкової атестації з використанням технологій дистанційного навчання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (затверджений наказом 328-032 від 21.05.2020 р.);
- рекомендувати науковим керівникам і гарантам освітніх програм формувати для здобувачів освіти випускних курсів індивідуальні графіки підготовки до підсумкової атестації
- довести зміст цього наказу, скориговані розклади і навчальні плани до відома співробітників і здобувачів освіти.
7. Визначити, що цей наказ не поширюється на Військовий інститут Київського національного університету і Інститут управління державної охорони України.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з науково-педагогічної роботи Андрія ГОЖИКА.
21.03.2022

Новини