Основні завдання системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності

Система внутрішнього забезпечення якості освіти  у коледжі функціонує відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про фахову передвищу освіту, Закону України «Про вищу освіту» та ґрунтується на принципах викладених у «Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти і національному стандарті України «Системи управління якістю» ДСТУ ISO 9001:2009 згідно з  такими принципами:

 • урахування вимог та інтересів усіх учасників процесів із забезпечення якості освіти: держави, роботодавців, адміністрації, студентів, викладачів;
 • компетентнісного підходу до формування мети, змісту та результатів навчання;
 • провадження продуктивного навчання;
 • практичної спрямованості освітнього процесу;
 • сприяння системи внутрішнього моніторингу підвищенню рівня якості освіти в коледжі;
 • активної участі усіх працівників коледжу у реалізації стандартів із забезпечення якості освіти.
Система передбачає здійснення таких процедур і заходів:
 • планування освітньої діяльності: розробка, затвердження, моніторинг і періодичний перегляд освітніх програм;
 • підвищення якості підготовки контингенту здобувачів освіти;
 • забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу та підтримки самостійної роботи здобувачів фахової передвищої освіти;
 • розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності управління освітнім процесом;
 •  забезпечення публічності інформації про діяльність коледжу;
 • створення ефективної системи та механізмів академічної доброчесності працівників коледжу та здобувачів освіти.
ДІАГНОСТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ:
 Анкета визначення рівня обізнаності педагогічних працівників щодо дотримання принципів академічної доброчесності
https://forms.gle/4WpezgSYUGbXZStr8
Анкета з академічної доброчесності
https://forms.gle/9ArkRyEkkpjEjxdYA
АНКЕТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЩОДО ЯКОСТІ ОПП
https://forms.gle/vujoxokHNJRCLuD3A
ОПИТУВАННЯ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ
https://forms.gle/DAUAH5xSoY1rD8XK9
ОПИТУВАННЯ ЩОДО ЯКОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
https://forms.gle/U9NohoF1PPbcC4Tx6
ОПИТУВАННЯ ЩОДО ЯКОСТІ ЗМІШАНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
https://forms.gle/9bE6n9KFmMCasELG6
АНКЕТА ОЦІНКИ ЗАДОВОЛЕНОСТІ РОБОТОДАВЦЯМИ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ВИПУСКНИКІВ
https://forms.gle/MzLcqiZqLzufALCh9

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ